Bạt xanh cam khổ 6x50m

Giá: Liên Hệ

Kích thước: 6x50m

Định lượng: 150 g/cm2, 170 g/cm2.

Nguồn gốc Hàn Quốc ( Korea)